top of page

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Voetzorg Noord-Holland

 1. Wij hanteren onderstaande algemene voorwaarden om de administratieve en financiële aspecten van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
   

 2. Voetzorg Noord-Holland zal de behandelingen en leveringen naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij informeren u zo goed mogelijk over de kosten van behandelingen en hulpmiddelen, evenals over de gevolgen van wijzigingen en meerwerk. 
   

 3. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een behandelovereenkomst. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om ons te betalen voor de geleverde diensten en producten/materialen. Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u (patiënt) en Voetzorg Noord-Holland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   

 4. U ontvangt onze factuur meteen na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin in onze praktijk voldoen. Indien u niet per pin kunt betalen kunt u de factuur binnen 14 dagen op rekening betalen, waarvoor administratiekosten in rekening worden gebracht. Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed zullen wij declareren bij uw zorgverzekeraar of zorginstelling. Wij vermelden uw BSN op de factuur om identiteitsverwisseling te voorkomen.
   

 5. Voetzorg Noord-Holland behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde betalingstermijn zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt. Bij te late betaling zullen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de patiënt zijn. 
   

 6. De kosten voor een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling bevestigt de kosten te voldoen.
   

 7. U declareert zelf onze factuur bij uw zorgverzekering en u bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Raadpleeg altijd eerst uw polisvoorwaarden. U kunt geen rechten ontlenen aan de door Voetzorg Noord-Holland verstrekte informatie over vergoedingen van zorgverzekeringen
   

 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor om afspraken die zonder afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Als u te laat komt voor een afspraak proberen wij u alsnog te helpen, maar u loopt het risico dat dit niet mogelijk is en dat er een nieuwe afspraak moet worden gepland.
   

 9. Uw mondelinge of schriftelijke toestemming tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen is geldend. Na uw akkoord en de afronding van het onderzoek wordt meteen gestart met de productie van uw therapeutische hulpmiddelen.
  Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten en administratiekosten bij u in rekening worden gebracht. De door u geplaatste bestellingen voor hulpmiddelen kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden.

   

 10. Voetzorg Noord-Holland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door u onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
   

 11. Op therapeutische hulpmiddelen geeft Voetzorg Noord-Holland geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven. Onvoldoende of geen resultaat van de behandeling en het gebruik van de hulpmiddelen geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 
   

 12. Voetzorg Noord-Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van
  of voor het aanbrengen van aanpassingen aan de door haar geleverde producten door andere partijen.

   

 13. Klachten kunt u melden via onze klantenservice op telefoonnummer 072 540 40 38. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via de mail naar klachten@voetzorg.info U krijgt een ontvangstbevestiging van onze klachtenfunctionaris. We nemen binnen 4 werkdagen contact met u op. Ons streven is om binnen 6 weken met u tot een goede oplossing te komen. Wanneer u er met ons niet naar tevredenheid uitkomt kunt u een beroep indienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (N.V.O.S.). Deze geeft een bindende uitspraak of helpt om tot een schikking te komen met Voetzorg Noord-Holland.
   

 14. Voetzorg Noord-Holland levert een breed scala aan diensten en producten. U voorziet ons daartoe van de gegevens die nodig zijn voor een goed klantcontact en het adequaat kunnen leveren van onze diensten en producten. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de door u verstrekte toestemming, de met u afgesloten overeenkomst, de door derden (arts, doorverwijzer, specialist, zorginstelling, werkgever of vereniging) verstrekte informatie en wettelijke bepalingen.
  Wij controleren uw persoonsgegevens bij uw zorgverzekeraar in verband met declaratie van kosten. 


  Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de wettelijke regelgeving en deze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om u zorgvuldig en adequaat van dienst te zijn. Wij houden ons aan de AVG en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en u mag van ons verwachten dat wij organisatorisch alle procedures en systemen op orde hebben om uw privacy te waarborgen.

   

 15. In onze de praktijk behoort u zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. 
  Bij onbehoorlijk gedrag hebben wij het recht u de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien u zaken beschadigt. Wij melden diefstal altijd bij de politie.

   

 16. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen in onze praktijk of voor enige andere door u geleden schade.

bottom of page